Tsunehisa AS Kurouschi Red Santoku 180 nashiji - Alambika

Free Shipping in Canada on Orders over 125$ CAD